کنترل کیفی

مهندسین مشاور ماهان زمین ساخت خدمات خود را برپایه تخصص ودستاوردهای علمی جدید بنیان نهاده وهمواره با آگاهی از نیازها وتوانمندیهای روزکشور برآنست که با ارتقاء مستمر فرآیندها و توسعه امکانات نرم افزاری وسخت افزاری برکیفیت خدمات خود بیفزاید و بطور مسلم در این راه تعهد به اخلاق حرفه ای را از نظر دور نخواهد داشت .

در این راستا اهداف راهبردی تعریف شده شرکت به قرار زیر می باشد :

-       افزایش بهره وری

-       ارتقاء جایگاه شرکت

-       کاهش زمان چرخه تحویل خدمات

-       توسعه امور پژوهشی در زمینه های فعالیت شرکت

-       نوآوری در خدمات

-       افزایش رضایتمندی مشتریان

-       ایجاد سیستم کنترل پروژه

ساخته شده: 25 شهريور ماه 1389
آخرین ویرایش: 25 شهريور ماه 1389