En
منوی دسته بندی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

این مشاور پروژه های زیر را برای دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمان به انجام رسانیده است :

نام پروژهسال
مطالعات ژئوتکنیک فاز تکمیلی بیمارستان پاستور بم1390
مطالعات ژئوتکنیک بیمارستان ریگان1390
مطالعات ژئوتکنیک طرح توسعه بیمارستان افضلی پور1391
مطالعات ژئوتکنیک فاز تکمیلی بیمارستان شهید بهشتی کرمان1391
مطالعات ژئوتکنیک مطالعات ژئوتکنیک بیمارستان رابر1391
کنترل کیفیت جوش ، بتن ومصالح طرح توسعه بیمارستان باهنر کرمان 1391
کنترل کیفیت بتن ومصالح دانشکده بهداشت1391
کنترل کیفیت بتن ومصالح بخش ترمیمی دندانپزشکی1391
کنترل کیفیت بتن ومصالح استخر پردیزه داروسازی1391
کنترل کیفیت بتن ومصالح ساختمان خانه عالم پردیزه1392
کنترل کیفیت جوش ، بتن ومصالح مرکز مدیریت بحران و فوریتهای پزشکی1392
کنترل کیفیت بتن ومصالح درمانگاه ملایری1392
کنترل کیفیت خاک محوطه ساختمان داروسازی1393
کنترل کیفیت جوش ، بتن ومصالح معاونت غذا و دارو1393
کنترل کیفیت جوش ، بتن ومصالح مجتمع کلاسهای آموزشی1393
کنترل کیفیت جوش ، بتن ومصالح ساختمان آموزش­کل1393
کنترل کیفیت خاک ، بتن ومصالح بخش اعصاب و روان بیمارستان افضلی پور1393
 کنترل کیفیت جوش ساختمان ریاست وپشتیبانی1393
مطالعات ژئوتکنیک مرکز بهداشتی درمانی بیگ زاده1394
کنترل کیفیت بتن ومصالح پروژه رختشویخانه ، مخزن آب و سلف سرویس بیمارستان پاستور بم1395
مطالعات ژئوتکنیک سلامت کده طب ایرانی1398
کنترل کیفیت جوش ، خاک ، بتن ومصالح ساختمان سلامت کده طب ایرانی1398
کنترل کیفیت بتن بیمارستان زرند1397