En
منوی دسته بندی

راه و شهرسازی استان کرمان

این مشاور پروژه های زیر را برای اداره کل راه وشهرسازی استان کرمان  به انجام رسانیده است:

نام پروژهسال
استقرار واحد ازمایشگاه محلی در پروژه بیمارستان قلعه گنج1388-1389
استقرار واحد ازمایشگاه محلی در پروژه بیمارستان ارزوئیه1388-1389
استقرار واحد ازمایشگاه محلی در پروژه بیمارستان کوهبنان1388-1390
کنترل کیفیت خاک شهرک 120 هکتاری سیرجان1389
مطالعات ژئوتکنیک سایت مجتمع اداری شهرستان ریگان1389
مطالعات ژئوتکنیک سایت مجتمع اداری شهرستان فهرج1389
کنترل کیفیت خاک ، بتن و مصالح مجتمع توانبخشی ایثارگران1390
کنترل کیفیت خاک مجتمع مسکونی طلاب1390
کنترل کیفیت خاک ، بتن ومصالح مجتمع 408 واحدی سیرجان1391
کنترل کیفیت خاک سایت اداری رابر1392