En
منوی دسته بندی

شرکت آب و فاضلاب یزد

این مشاور پروژه های زیر را برای شرکت مهندسی آب وفاضلاب استان یزد به انجام رسانیده است:

نام پروژهسال
مطالعات ژئوتکنیک خط انتقال و مخزن آب ندوشن یزد1389
مطالعات ژئوتکنیک مخازن ذخیره آب میبد یزد و طبس1389
مطالعات ژئوتکنیک مخزن آب اردکان1391
کنترل کیفیت خاک مخزن 20000 متر مکعبی غدیر1393
کنترل کیفیت خاک زیر سازی خط انتقال فاضلاب میبد1394
کنترل کیفیت خاک مخزن هوایی اردکان1394
مطالعات ژئوتکنیک پروژه مخزن مروست1396
مطالعات ژئوتکنیک احداث مخزن شهر بافق و میبد1396
مطالعات ژئوتکنیک مخزن آب حسن آباد1398
مطالعات ژئوتکنیک انتقال آب دریاچه پساب1398
کنترل کیفیت بتن ومصالح مخازن آب بافق ومیبد1398
مطالعات ژئوتکنیک مخزن آب خیرآباد1399
مطالعات ژئوتکنیک مخزن آب کمربندی یزد1400