En
منوی دسته بندی

شرکت ساختمانی و گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

این مشاور پروژه های زیر را برای شرکت ساختمانی و گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا  به انجام رسانیده است:

نام پروژهسال
استقرار آزمایشگاه فنی در پروژه ذغالشویی پابدانا90-1389
استقرار آزمایشگاه فنی در پروژه کک سازی زرند ایرانیان92-1389
استقرار آزمایشگاه فنی و کنترل کیفی پروژه گندله سازی سه چاهون-چغارت98-1395
خدمات آزمایشگاهی پروژه گندله سازی سه چاهون1399