En
منوی دسته بندی

شرکت مهندسی و احداث آریا حدید معادن و فلزات

این مشاور پروژه های زیر را برای شرکت مهندسی و احداث آریا حدید معادن و فلزات به انجام رسانیده است:

نام پروژهسال
استقرار آزمایشگاه فنی در پروژه فولاد گل گهر سیرجان91-1390
استقرار آزمایشگاه فنی در پروژه مگامدول گل گهر92-1391
استقرار آزمایشگاه فنی در پروژه احیا مستقیم مگامدول گل گهر سیرجان1393
استقرار آزمایشگاه فنی جهت پروژه های (مگامدول گوهر و کوثر و فولادسازی) سیرجان1394
استقرار آزمایشگاه فنی در پروژه مگامدول کوثر سیرجان1396
مطالعات ژئوتکنیک پروژه مگامدول طوبی1399
استقرار آزمایشگاه فنی کنترل عملیات بتنی و خاکی پروژه مگامدول طوبی1400